top of page

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

De ondernemer: Jasmijn de Bruijn 

Email: info@dehippischecarriere.nl 

Kvk: 64578585BTW:

BTW: NL002088868B25

De consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf en een overeenkomt aangaat met de ondernemer.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de tot stand gekomen overeenkomst.

Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij er door de ondernemer producten en/of diensten aan de consument worden geleverd. De overeenkomst kan schriftelijk, digitaal, via Whatsapp of mondeling worden afgesloten.

De algemene voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website van Jasmijn de Bruijn. Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is opgenomen, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de strekking van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op deze site.

 

Artikel 3 Aanbod van diensten en producten

Bij een bitfitting of hoofdstelfitting geeft ondernemer een advies over het harnachement van het paard op dat specifieke moment. Omstandigheden en randvoorwaarden kunnen veranderen in de loop der tijd, waardoor ondernemer niet kan garanderen dat het paard over een langere periode optimaal kan blijven functioneren op de geadviseerde producten.

 

Bitten en hoofstellen zijn gebruiksvoorwerpen waardoor na gebruik snel beschadigingen ontstaan. Zodoende kunnen de producten aangeboden alleen worden geruild of retour worden genomen als zij in nieuwstaat zijn en in de originele verpakking retour gezonden worden.

Ondernemer hanteert geen aankoop verplichting op de geadviseerde producten.

Artikel 4 Prijsopgave en kosten

De kosten van de levering van de dienst, inclusief de kosten van materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de consument.

Ondernemer hanteert de door de leverancier opgegeven adviesprijzen, Ondernemer wijkt hier niet van af.

Ondernemer berekent, tenzij anders aangegeven of opgenomen in een voor de klant bestemde prijsopgave, de kosten van producten of dienst ingevolge de door haar gehanteerde tarieven, die op de website van ondernemer staat vermeld. Wijzigingen van de tarieven worden voorbehouden.

Ondernemer kan niet aan haar tarieven worden gehouden als de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de tarieven, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een samengestelde prijsopgave verplicht ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de behandeling of levering van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige diensten en producten.

De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst of levering van het product, aan ondernemer worden verstrekt. Ondernemer stelt geen veterinaire diagnoses.

 Artikel 5 Herroepingsrecht

Bij aankoop van de producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product niet laten bekrassen of aan slijtage onderhevige handelingen doen ondergaan. Gebruikte hoofstellen kunnen niet retour. 

Artikel 6 Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument al heeft betaald zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending terugbetalen. Gebruikte bitten met lichte gebruikerssporen kunnen binnen 14 dagen retour. Voor het gebruik zal dan 15% van de nieuwwaarde in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 7 De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd behoudens prijswijzigingen in gevolg van veranderingen in BTW tarieven. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW

 

Artikel 8 Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties , aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overennkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften. Voor afwijkend gebruik staat de ondernemer niet garant.

 

Artikel 9 Levering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van de producten. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer zal de bestellingen trachten te leveren binnen 10 dagen maar doch uiterlijk binnen 30 dagen.

Artikel 10 Betaling, annulering en incassokosten

De betaling kan contant, via betaalverzoek of factuur voldaan worden.


Afspraken voor levering van diensten moeten minimaal 24 uur voor de geplande afspraak op werkdagen worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal ondernemer de gereserveerde tijd volledig in rekening brengen. Bij onvoorziene omstandigheden dient er altijd overleg plaats te vinden en kan er, enkel en alleen doorondernemer afgeweken worden aan bovengenoemde voorwaarden.

Betaling van facturen voor geleverde diensten en/of producten moet binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur door de consument gebeuren.

Als de consument in gebreke blijft bij tijdige betaling van een factuur, dan is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De door de consument gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens tot voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs ingeval de consument vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Ondernemer is altijd gerechtigd om onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Klachten over facturen moeten binnen 3 dagen na factuurdatum bij Jasmijn de Bruijn schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan de consument geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd.

 

Artikel 10 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn , is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien er sprake is van een geschil, doen de ondernemer en consument er eerst alles aan om dit in onderling overleg op te lossen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Alle diensten van ondernemer geschieden op basis van het eigen risico van de consument. Ondernemer is voor geen enkele vorm van schade aansprakelijk. Ondernemer is niet aansprakelijk voor het handelen van consumenten en daaruit vloeiende gevolgen.

bottom of page